Γενικά

Παράγραφος 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ

Α. Ως διοργανώτρια αρχή των Πανελληνίων Διαγωνισμών, ορίζεται η Ομοσπονδία Π.Ο.Ε.Τ.Α και τα αρμόδια όργανά της. Διοργανώτρια αρχή επιμέρους Διαγωνισμός με γεωγραφικά κριτήρια (πχ Διαγωνισμός Βορείου Ελλάδος, Νοτίου Ελλάδος, Νήσων κλπ) μπορεί να δοθεί από την Ομοσπονδία στις ανάλογες επιτροπές της ή σε σύλλογο μέλος, μετά από σχετική αίτηση και άδεια.
Σε κάθε περίπτωση οι διαγωνισμοί θα διεξάγονται υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας, και σύμφωνα με τους κανονισμούς, όπως ορίζονται από αυτή.

Α2. Η διοργανώτρια αρχή, πρέπει να εξασφαλίζει ειδικό χώρο διεξαγωγής των διαγωνισμών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διοργάνωσης.
Σε κάθε περίπτωση θα παρέχει όλα τα απαιτούμενα για πλήρη και ταυτόχρονη λειτουργία τριών (3) έως πέντε (5) χώρων για τους μεγάλους διαγωνισμούς και για δυο (2) έως τρία (3) για την διεξαγωγή διαγωνισμών μικρότερης εμβέλειας.

Παράγραφος 2. ΧΩΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

A. Ο χώρος των διαγωνισμών θα είναι το λιγότερο 5 Χ 5 m2, και θα αποτελείται από αντικραδασμικά στρώματα τύπου “puzzle” ή τύπου “judo” ή ανάλογου υλικού.

A2. Ο χώρος έξω από την περιοχή του διαγωνισμού o οποίος ονομάζεται περιοχή Ασφαλείας, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία (3) μέτρα απόσταση, σε περίπτωση που υπάρχουν συνεχόμενοι διαγωνιστικοί χώροι.

Α3. Η απόσταση μεταξύ γραμματείας και κριτών και χώρου διαγωνισμών θα είναι τουλάχιστον δύο (2) μέτρα.

Α4. Η απόσταση μεταξύ κοινού και διαγωνιστικού χώρου θα είναι τουλάχιστον τρία (3) μέτρα.

Παράγραφος 3. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΧΟΛΕΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι ενήλικες σπουδαστές - μαθητές, άνω των δέκα οχτώ (18) ετών, των ταμειακώς ενημερωμένων μελών της Ομοσπονδίας.

Α2. Οι συμμετοχές θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διοργανώτρια αρχή τρεις (3) ημέρες πριν την έναρξη των Διαγωνισμών.

Α3. Ο/οι αντιπρόσωπος/οι, θα ορίζεται και θα αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διοργανώτρια αρχή τρεις (3) ημέρες πριν την έναρξη των Διαγωνισμών.

Α4. Για την κατηγορία επιδείξεων, ο σύλλογος-σχολή θα καταθέτει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την ενδυμασία συμμετοχής των διαγωνιζομένων τρεις (3) ημέρες πριν την έναρξη των διαγωνισμών.

Α5. Ισχύει απεριόριστος αριθμός δηλώσεων συμμετοχής διαγωνιζομένων. (Εκτός των επιδείξεων σχολών)

Α6. Η ηλικία των αθλητών υπολογίζεται βάση του έτους γέννησης. Δεν λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης.

Α7. Αν ένας διαγωνιζόμενος, επιδείξει ανάρμοστη συμπεριφορά (προς τους διαγωνιζόμενους, τους κριτές, το κοινό ή οποιονδήποτε άλλον), ο επικεφαλής κριτής, μπορεί να αποφασίσει τον αποκλεισμό του από τον διαγωνισμό.
Αν η απρεπής συμπεριφορά του διαγωνιζομένου συνεχιστεί, ο επικεφαλής κριτής σε συνεννόηση με την διοργανώτρια αρχή, μπορούν να αποφασίσουν την απομάκρυνσή του από τον αγωνιστικό χώρο για το υπόλοιπο της διοργάνωσης.

Παράγραφος 4. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Α. Ενημερωμένο δελτίο μέλους

Α2. Σπουδαστής που δεν έχει αριθμό μητρώου στην Ομοσπονδία, δεν μπορεί να δηλωθεί στο δελτίο συμμετοχής και να συμμετάσχει στους διαγωνισμούς.

Παράγραφος 5. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Α. Το παράβολο αγώνων, ορίζετε κατά περίπτωση και κατά κατηγορία-ες, και ανακοινώνεται στα μέλη της Ομοσπονδίας με την προκήρυξη των διαγωνισμών.

Α2. Αφορά όλους τους διαγωνιζόμενους των συλλόγων που δηλώθηκαν στο δελτίο συμμετοχής για να συμμετάσχουν, ανεξάρτητα του εάν, για διαφόρους λόγους, τελικά συμμετείχαν ή όχι.

Παράγραφος 6. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΧΟΛΩΝ - ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Α. Κάθε σχολή σύλλογος, έχει δικαίωμα να ορίσει έναν αντιπρόσωπο για κάθε δέκα (10) διαγωνιζόμενους που θα συμμετέχουν από τη σχολή - σύλλογό του.

Α2. Το ανώτερο επιτρεπτό όριο για κάθε σχολή σύλλογο είναι τρεις (3) αντιπρόσωποι.

Α3. Ο αντιπρόσωπος είναι υπεύθυνος για την πειθαρχία των μελών της ομάδας της σχολής που εκπροσωπεί, καθώς και για την έγκαιρη προσέλευση των διαγωνιζομένων στην κάθε κατηγορία.

Α4. Ο αντιπρόσωπος παίρνει μέρος - παρακολουθεί την αρχική συνεδρίαση της διοργανώτριας αρχής.

Α5. Ο αντιπρόσωπος έχει δικαίωμα να παραδώσει μια διαμαρτυρία σε γραπτή μορφή, για τυχόν παραβίαση του κανονισμού.
Πρέπει να αναφέρει την παράγραφο του κανονισμού και να αιτιολογεί την διαμαρτυρία του.

Α6. Απαγορεύεται να παρεμβαίνει στην δραστηριότητα των διοργανωτών και στις αποφάσεις των κριτών.

Α7. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, το κάθε ζευγάρι μπορεί να παρακολουθείται μόνο από έναν αντιπρόσωπο, ο οποίος θα είναι τοποθετημένος σε προκαθορισμένη θέση (συνήθως σε καρέκλα δίπλα στον χώρο τουδιαγωνισμού)

Α8. Ο αντιπρόσωπος, δεν μπορεί να είναι κριτής σε κατηγορία που διαγωνίζεται μέλος της ομάδας του.
Σε ειδικές περιπτώσεις που αυτό ορίζεται από την διοργανώτρια αρχή, δεν μπορεί να είναι κριτής διαγωνιζόμενου από την ομάδα του.

Α9. Ο αντιπρόσωπος, θα φορά την ανάλογη επίσημη ένδυση, όπως ορίζεται από την Ομοσπονδία, είτε αυτή του Εκπαιδευτή, είτε του κριτή αγώνων.

Α10. Αν ένας αντιπρόσωπος, επιδείξει κακή συμπεριφορά (προς τους διαγωνιζόμενους, τους κριτές, το κοινό ή οποιονδήποτε άλλον), ο επικεφαλής κριτής, μπορεί να αποφασίσει την απομάκρυνσή του από τον διαγωνιστικό χώρο για το υπόλοιπο του διαγωνισμού.
Αν η απρεπής συμπεριφορά του αντιπροσώπου συνεχιστεί, ο επικεφαλής κριτής σε συνεννόηση με την διοργανώτρια αρχή, μπορούν να αποφασίσουν την απομάκρυνσή του από τον χώρο του διαγωνισμού για το υπόλοιπο της διοργάνωσης.

Παράγραφος 7. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Ορίζονται 6 κύριες κατηγορίες διαγωνισμών. (Κατά περίπτωση υπάρχει δυνατότητα νέας κατηγορίας).

Α. Ατομικό

Α1. Διαγωνισμός τεχνικών Αυτοάμυνας ρεαλιστικής μορφής (Ανδρών Γυναικών) - Βλέπε Κεφάλαιο Β’
Α2. Διαγωνισμός τεχνικών Αυτοάμυνας υπό μορφή επίδειξης (Ανδρών Γυναικών) - Βλέπε Κεφάλαιο Γ’
Α3. Διαγωνισμός τεχνικών Οπλομαχίας (Ανδρών Γυναικών) - Βλέπε Κεφάλαιο Δ’

Β. Ομαδικό

Β1. Διαγωνισμός τεχνικών Αυτοάμυνας ρεαλιστικής μορφής (Ανδρών Γυναικών) - Βλέπε Κεφάλαιο Β’
Β2. Διαγωνισμός τεχνικών Αυτοάμυνας υπό μορφή επίδειξης (Ανδρών Γυναικών) - Βλέπε Κεφάλαιο Γ’

Γ. Επίδειξη τεχνοτροπιών (Μικτό)

Γ1. Διαγωνισμός επιδείξεων ομάδων σχολών - συλλόγων (Μικτό) - Βλέπε Κεφάλαιο Ε’

Παράγραφος 8. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Α. Ανδρών

A1. Αρχαρίων (Μόνο Ατομικό)
Α2. Μέσων
Α3. Προχωρημένων

Β. Γυναικών

Β1. Αρχαρίων (Μόνο Ατομικό)
Β2. Μέσων
Β3. Προχωρημένων

Παράγραφος 9. ΚΡΙΤΕΣ

Α. Στις κατηγορίες 8 Α1, 8 Α2 και 8 Β1, 8 Β2, ορίζονται 3 κριτές*
Β. Στις κατηγορίες 8 Α3 και 8 Β3, ορίζονται 5 κριτές**
Γ. Στη κατηγορία 7Γ, ορίζονται 5 κριτές**.

*Α1. Θα προσμετρείται αθροιστικά το σύνολο της βαθμολογίας και των 3 κριτών
**Β1 & Γ1. Θα αφαιρείται ο μικρότερος και ο μεγαλύτερος βαθμός, και θα προσμετρείται αθροιστικά το σύνολο της βαθμολογίας των υπόλοιπων 3 κριτών.

5.1 Επικεφαλής κριτής. Ορίζεται από την διοργανώτρια αρχή, και είναι υπεύθυνος για τη σωστή τήρηση των κανονισμών. Είναι ο μόνος που μπορεί να σταματήσει τον διαγωνισμό ή να αξιώσει επανάληψη τεχνικής.
Είναι αυτός που μπορεί να ανακηρύξει νικητή σε περίπτωση ισοβαθμίας.

Παράγραφος 10. ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Α. Όπως ορίζεται από την Ομοσπονδία (Μαύρο παντελόνι - Μπλε “ρουά” μπλουζάκι) καθαρά και σε καλή κατάσταση. Το σκίσιμο ή η οποιαδήποτε παραποίηση ή πρόσθεση, θα αποφέρει αποκλεισμό.
Το ζευγάρι έχει δικαίωμα χρόνου δύο (2) λεπτών, να συμμορφωθεί στις υποδείξεις του επικεφαλή κριτή.

Α2. Για την κατηγορία των επιδείξεων σχολών, όπως θα κατατεθεί από τον συμμετέχων σύλλογο σχολή, τρεις (3) ημέρες πριν την έναρξη των αγώνων.

Α3. Η προσωπική υγεία και υγιεινή των διαγωνιζόμενων πρέπει να είναι υψηλού επιπέδου. (ΠΧ. Δεν έχουν δικαίωμα να διαγωνιστούν συναχωμένοι, με καταρροή ή με έντονο βήχα, με επίδεσμο σε εμφανή σημείο κλπ)

Α4. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν κοντά νύχια σε χέρια και πόδια

Α5. Απαγορεύονται κάθε είδους κοσμήματα, οποιασδήποτε μορφής και αιτίας.

Α6. Τα μακριά μαλλιά πρέπει να είναι δεμένα πίσω με μαλακό λάστιχο.

Α7. Οι διαγωνιζόμενοι δεν επιτρέπεται να φορούν γυαλιά. Η χρήση φακών επαφής επιτρέπεται με ευθύνη των διαγωνιζομένων.

Α8. Στις κατηγορίες οπλομαχίας, τόσο ο βοηθός όσο και ο αμυνόμενος θα φορούν υποχρεωτικά ειδικά προστατευτικά γυαλιά, τα οποία θα παίρνουν την έγκριση των κριτών πριν την έναρξη του διαγωνισμού.

Παράγραφος 11. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Α. Σε κάθε διαγωνιζόμενο τμήμα, θα υπάρχουν δύο γραμματείς.

Α2. Θα καταγράφουν το όνομα του αμυνόμενου και του βοηθού πριν την έναρξη του διαγωνισμού στο ειδικό έντυπο των αγώνων.

Α3. Θα καταγράφουν τις βαθμολογίες των κριτών, στο ειδικό έντυπο των αγώνων.

Α4. Κάθε γραμματεία θα έχει, εκτός των ειδικών εντύπων των αγώνων, ένα μπλοκ μεγέθους α4, δυο μπλέ και δύο κόκκινους στυλό, μια αριθμομηχανή (κομπιουτεράκι) και ένα χρονόμετρο.

Παράγραφος 12. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝΙΚΗΤΩΝ

Α. Για κάθε κατηγορία, ορίζονται 4 θέσεις (Πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη ή δύο τρίτες)

Α2. Ο προσδιορισμός των νικητών, ορίζεται για κάθε κατηγορία, από την τελική βαθμολογία της γραμματείας, υπογεγραμμένη από τον επικεφαλή κριτή.

Παράγραφος 13. ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Α. Ολοι οι συμμετέχοντες απολαμβάνουν ειδικό μετάλλιο και ειδικό πιστοποιητικό συμμετοχής

Α2. Οι τέσσερεις (4) πρώτες θέσεις ανά κατηγορία (και τα δύο μέλη “βοηθός - αμυνόμενος”), βραβεύονται με ειδικό ανάλογο μετάλλιο (ή κύπελλο) και ειδικό ανάλογο δίπλωμα που πιστοποιεί τη θέση τους.

Α3. Με ειδικό δίπλωμα και μετάλλιο (ή κύπελλο) βραβεύεται τιμής ένεκεν ο γηραιότερος και η γηραιότερη του διαγωνισμού

Α4. Ολες οι σχολές σύλλογοι, λαμβάνουν ειδικό ονομαστικό δίπλωμα συμμετοχής

Α5. Οι τέσσερεις πρώτες σχολές σε σύνολο νικών του διαγωνισμού, βραβεύονται με ειδικό δίπλωμα και ειδικό κύπελλο.
|
Α6. Ειδικό κύπελλο και ειδικό δίπλωμα, λαμβάνουν οι δύο πολυπληθέστερες σχολές - σύλλογοι.

Α7. Ειδικό δίπλωμα λαμβάνουν οι κριτές

Α8. Ειδικό δίπλωμα λαμβάνουν οι αντιπρόσωποι των σχολών - συλλόγων.

Παράγραφος 14. ΜΑΤΑΙΩΣΗ - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Α. Για να τελεσθεί η κάθε κατηγορία, πρέπει να συμπληρώνει τουλάχιστον πέντε (5) συμμετοχές.

Α2. Αν ματαιωθεί μια κατηγορία λόγω μικρότερο αριθμό συμμετοχών, οι διαγωνιζόμενοι με τη σύμφωνη γνώμη του Αντιπροσώπου τους, μπορούν να διαγωνστούν στην επόμενη κατηγορία.

Παράγραφος 15. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

Α. Όποια περίπτωση προκύψει η οποία δεν καλύπτεται από τους κανονισμούς, θα αντιμετωπίζεται μετά από κοινή απόφαση του επικεφαλή κριτή με τους υπόλοιπους κριτές.

Α2. Σε περίπτωση μη κοινής απόφασης των κριτών, την τελική κρίση θα λαμβάνει ο υπεύθυνος της διοργά-νωσης που έχει οριστεί από την Ομοσπονδία.